Застраховка каско

застраховка каско

Авто Застраховка Каско

Застраховката Каско или застраховката автомобилно увреждане предоставя обезщетение за кражба. Повреда или до пълно унищожаване на вашето моторно превозно средство. Застраховка каско. Покрити рискове. Можете да изберете да сключите застраховка „Каско“ за автомобили за следните рискове. Пожар и природно бедствие, пътна катастрофа, удар или катастрофа във други материални обекти със изключение на пътнотранспортни произшествия. Злонамерен акт на трета страна вандализъм, кражба на цялото моторно превозно средство. Частично застраховане, покриващо загубите в резултат на пожар и природно бедствие. Удар или катастрофа във други материални обекти със изключение на пътнотранспортни произшествия. Злоупотреба от трета страна вандализъм. Минимална каско застраховка, покриващо загуби в резултат на пожар и природно бедствие. Пожар, експлозия, буря, урагани, наводнения, вулканично изригване. Земетресения, вятър, преобръщане на моторно превозно средство или удари от предмети

Покритието на Застраховка Каско

Тежки дъждове, мълния, градушка, удари от ледени фрагменти или голяма маса сняг, падащ върху моторното превозно средство. Случайни въздействия от предмети в резултат на някоя от горепосочените природни бедствия. Период и териториален обхват. Застраховката Каско е валидна на територията на Република България за период от една година. Покритието на Casco Insurance може да бъде удължено извън Република България. Някои застрахователни компании включват разширената застраховка извън Република България като свободна клауза във стандартната застрахователна полица Авто Каско. Застрахователна премия. Застрахователната премия се определя като процент от застрахованата сума по валидните тарифи на застрахователната компания. Осигурената сума се определя от Застрахователя и зависи от вида на превозното средство, модела и възрастта. Застрахователните компании предлагат още, плащане на автокаско на вноски.

Застрахователно обезщетение

В случай при настъпване на застрахователно събитие, осигуреното лице трябва да уведоми застрахователя в рамките на 5 работни дни. А в случай на кражба или грабеж на моторно превозно средство, не по-късно от 24 часа. Обезщетението за вреди може да бъде направено, както следва, по фактура от официален автосервиз. Възстановяване на разходите, изчислени в оригиналните фактури, подадени от официалния автосервиз. Ремонт на автомобила във упълномощен автосервиз на застрахователното дружество. По представена оригинална фактура от друг автосервиз след изричното съгласие на застрахователя. По експертна оценка на застрахователя, която е основана на единната методология за уреждане на претенции и обезщетение за вреди. Причинени на моторни превозни средства издадена от Комисия за финансов надзор. В случай на пълна загуба или повреда. Когато общите разходи за ремонт на превозното средство надвишават 75% от застрахователната сума. А също така към момента на последната повреда, изплатените до този момент, застрахователни обезщетения, надхвърлят 80% застрахователната сума.

Автомобилна Застраховка автокаско

Застраховката на превозните средства, известна още като автомобилна застраховка. Автомобилната застраховка е вид застраховка за автомобили, камиони, мотоциклети и други пътни превозни средства. Основната му задача е да осигури финансова защита срещу физически щети или телесни повреди. В резултат на сблъсък на пътни превозни средства и срещу отговорност, която може да възникне и при инциденти в превозно средство. Застраховка на автомобила могат допълнително да предложи финансова защита срещу кражба на превозното средство. Както и срещу повреда на превозното средство, претърпени от събития, различни сблъсъци, като например, пътна катастрофа. Пътно транспортно произшествие, удар или катастрофа, природни бедствия и щети. Претърпени от сблъсък със стационарни обекти. Специфичните условия за застраховката на превозните средства, се различават според, правните разпоредби във всеки регион.

История на застраховка каско

Широко разпространеното използване на автомобила започна след Първата световна война в градските райони. Автомобилите бяха сравнително бързи и опасни на този етап, но все още не съществува задължителна форма на автомобилна застраховка по света. Това означава, че пострадалите жертви рядко ще получат обезщетение при инцидент. И водачите често са изправени пред значителни разходи за щети на автомобила и имуществото им. За пръв път във Великобритания и Северна Ирландия бе въведена схема за задължително застраховане на автомобилите. Със закона за движение по пътищата от 1930 година. Това гарантира, че всички собственици на превозни средства и шофьори трябва да бъдат застраховани за тяхната отговорност. За нараняване или смърт на трети страни, докато превозното им средство се използва, по обществените пътища в страната.