Гражданска отговорност

гражданска отговорност

Обект на застраховане

Застраховката за гражданска отговорност е адресирана към физически или юридически лица. Това са собственици на недвижими имоти, както и към наематели, които работят в офиси, магазини, производствени съоръжения и други. Обектът на застраховката са имуществени интереси, които са свързани с настъпването на застрахователя или друго лице. Чиято отговорност е застрахована, задължението за обезщетяване на щетите, причинени на живота, здравето или имуществото на трети лица. По начина, установен от гражданското законодателство на Българската федерация. Застрахователно събитие. Фактът, че застрахованият е причинил вреда на живота, здравето или имуществото на трети лица. Когато е извършвал застрахователната дейност на имота, което е свързано с неговото задължение. В съответствие с действащото законодателство на Българската федерация, за да компенсира причинената им вреда.

Гражданска отговорност

Договорът за застраховка „Гражданска отговорност“ се сключва в полза на лица, чиито вреди за живота, здравето или имуществото могат да бъдат причинени от застрахования. Това е лицето, чиято отговорност е застрахована по време на експлоатацията на имота. Застрахователната сума или лимита на отговорност по застрахователния договор се установява по споразумение на страните. Като се отчита възможният размер на вредите на трети лица или в съответствие с изискванията на лизингодателя. Застрахователният договор може да установи лимити за размера на изплатеното застрахователно обезщетение за всяко застрахователно събитие на вреда. В случай на увреждане на живота и здравето на един пострадал и така нататък. Посочените лимити на отговорност не могат да надвишават лимита на отговорност по застрахователния договор.

Гражданска отговорност

Безусловен приспадане може да бъде предвиден в договора за застраховка гражданска отговорност само за застрахователни събития. Които са свързани с увреждане на имущество на трети лица. Приспадане за случаи на вреди на живота и здравето на трети лица не е установено. В случай на безусловно приспадане, застрахователното плащане се извършва без приспадане. Цената на застрахователното покритие зависи от избраната застрахователна сума, характеристиките на имота. Вида дейност на застрахования и лицето, чиято отговорност е застраховано, наличието на франчайз. Това е съответната информация която е посочена в заявлението за застраховка гражданска отговорност. Застрахователното плащане се извършва според съдебното решение, което е влязло в законна сила в размера, установен с решението на съда. Или при доброволно признаване от страна на застрахователя или лицето, чиято отговорност е застрахована. Отговорност за вреда на живота, здравето или имуществото на трети лица в размер, определен от застрахователя и документирана сума.