Автокаско

автокаско

Пълно Автокаско

Автомобилното каско, това е средство за защита от парични загуби. Това е определена форма за управление на риска, използвана основно за заобикаляне на риска от условна и несигурна загуба. Компанията, която осигурява автокаско, е известно като застраховател, застрахователно дружество или още като застрахователен превозвач. Водач или шофьор, който купува застраховка, е известен още като застрахован, или притежател на полица. Застрахователната транзакция включва застрахованото лице, поемайки гарантирана и известна относително малка загуба. Под формата на плащане на застрахователя в замяна на обещанието на застрахователя да компенсира застрахования в случай на покрита загуба. Загубата може или не може да бъде финансова, но тя трябва да бъде намалена до финансови условия. И същевременно трябва да включват нещо, в което застрахованият водач има интерес, установен от собствеността, владението или съществуващата връзка. Застрахованият получава договор, наречен застрахователна полица, която детайлизира условията и обстоятелствата във които осигуреният водач ще бъде финансово обезпечен.

Автокаско за автомобили

Размерът на всички пари за автокаско, начислени от застрахователя на застрахования за покритието, посочено в застрахователната полица, се нарича премия. Ако застрахованият претърпи огромни загуби, които са потенциално покрити от застрахователната полица. Застрахованият подава документ за иск, към застрахователя за обработка от страна на застраховател. Застраховката включва обединяване на средства от много застраховани субекти. Известни още като експозиции за покриването на загубите, които някои от тях могат да понесат. Затова осигурените лица са защитени срещу риск срещу заплащане, като таксата зависи, от честотата и тежестта на събитието. За да бъде застрахователен риск, рискът който е застрахован, трябва да отговаря на определени характеристики. Застраховането като финансов посредник е търговското предприятие и основна му част е сектора на финансовите услуги. Но отделните субекти могат да се само осигуряват чрез спестяване на пари в брой, за евентуални бъдещи загуби. Всички възможни рискове, които може да бъдат определени като количествени може да бъдат напълно застраховани

Автокаско за джипове

Специфичните видове авто-риск, които могат да доведат до искове, са известни като опасности. В застрахователната полица ще бъдат изложени подробно кои опасности са покрити от полицата и кои не са. Тук може да видите всички изчерпателни списъци на различните видове застраховки, които съществуват. Това може да бъдат, автомобилната застраховка, имуществената застраховка, застраховка злополука, морското застраховане. Застраховка отговорност, транспортна застраховка, медицинска застраховка, финансова застраховка. Селскостопанската застраховка и авиационната застраховка. Автомобилната застраховка предпазва притежателя на полицата от финансови загуби във случаите на инцидент, свързан със превозното средство, което притежава. Здравно осигурителните полици покриват разходите за медицинското лечение. Зъболекарската застраховка, като медицинска застраховка защитава притежателите на полици за разходи по стоматология.

Автокаско за бусове

Във повечето европейски страни, здравното осигуряване често е част от предимствата на работодателя. Застраховката при злополука, застрахова срещу злополуки, които не са непременно свързани със конкретна собственост. Това е широк спектър от застраховки, които биха могли да бъдат класифицирани, като редица други видове застраховки. Като автомобили, обезщетения на работници и някои застраховки за отговорност. Застраховка живот осигурява парична облага на семейните наследници, или предвижда доходите на семейството. Погребението на осигурените лица или други крайни разходи. Имуществена застраховка, осигурява защита срещу рисковете за собственост, като пожар, кражба или временни щети. Това може да включва, специализираните форми на застраховане, като застраховка срещу пожар, наводнения, земетресение. Жилищното застраховане, морска застраховка или друг вид застраховка. Застраховането на отговорността е много широко понятие, което обхваща множеството правни искове, срещу застрахованите потребители.

Автокаско за микробуси

Много видове застраховки автокаско, включват поне един от аспектите на защита срещу отговорност. Застрахователните компании обикновено се класифицират като взаимни, или като патентовани компании. Взаимните компании са собственост на притежателите на полици, докато акционерите не притежават собствени патентовани застрахователни компании. Индивидуалните застрахователни компании, се застраховат предварително, като продават политики, на другите застрахователни компании. Които им позволяват да намалят своите рискове и да се предпазят от големи загуби. Пазарът на презастраховане е доминиран от няколко огромни компании, които разполагат с много големи резерви. Финансовата стабилност и величието на една застрахователна компания трябва да бъде основна грижа при покупката на застрахователният договор. Застрахователната премия, платена в момента осигурява пълно покритие на загуби, които биха могли да възникнат и за във бъдеще. Поради тази причина жизнеспособността на застрахователя е много важна

Автокаско за камиони

През последните няколко години редица застрахователни компании са се превърнали в несъстоятелност, оставяйки своите полици, без покритие. Застрахователите имат за цел да съберат повече приходи от премии и инвестиции, отколкото да изплащат загуби. Както и да предлагат конкурентна цена, която потребителите ще приемат. Печалбата може да бъде намалена до едно просто уравнение. При прекратяване на дадена полица, сумата на събраните премии минус сумата изплатена в исковете. Е застрахователната печалба на застрахователя по тази полица. При управлението на функцията по обезпечаването на претенциите на клиентите, застрахователите се стремят да балансират елементите на удовлетвореността. Административните разходи за обработка и вземания за изплащане на надплатените суми. Като част от този балансиращ акт, измамните застрахователни практики са основен бизнес риск, който трябва да бъде направляван и преодоляван. Споровете между застрахователи относно валидността на исковете или практиките за обработката на искове. Понякога се ескалират във спорове и стигат до съдебната система.

Автокаско за моторни превозни средства

Застраховката на бизнеса може да приеме различни форми, като различните видове застраховки за професионална отговорност. Те може да се нарекат още професионално обезщетение. Презастраховането е един вид застраховка закупен от застрахователните дружества или от само осигуряващите работодатели за защита срещу неочаквани загуби. Финансова презастраховане е форма на презастраховане. Която се използва предимно за управление на капитала, а не да се прехвърля застрахователния риск. Както и пенсионни спестявания, което изисква участието на всички граждани. Ако желаете да си направите застраховка пътна помощ потърсете услугите на застрахователна компания в България.